produkty obsahujú:
aloe vera, čierne ríbezle a extract ambiaty

Zásady ochrany osobných údajov  

 Spoločnosť EMG Care s.r.o. (ďalej len „my“, „nás“) berie ochranu osobných údajov vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť EMG Care s.r.o. ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov (ďalej len „GDPR“) a Nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách (ďalej len „ePrivacy Regulation“) zhromažďuje a spracúva osobné údaje a ďalšie informácie používateľov.

 

1. Kategórie osobných údajov a účely ich spracúvania

Metadáta

Môžete používať našu internetovú stránku alebo aplikáciu bez poskytnutia akýchkoľvek vašich osobných údajov. V tomto prípade bude spoločnosť EMG Care s.r.o. zhromažďovať iba nasledujúce metadáta, ktoré súvisia s vaším používaním: 

odkazovaciu stránku, údaje o prístupe a čas prístupu, objem prenesených údajov, stav prenosu, typ  webového prehliadača, IP adresu, operačný systém a rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.

Vaša IP adresa sa bude používať, aby sme vám umožnili prístup na naše internetové stránky alebo do aplikácie. Keď už IP adresa nie je viac potrebná na tento účel, skrátime vašu IP adresu tak, že odstránime posledný oktet vašej IP adresy. Metadáta, vrátane skrátenej IP adresy, sa použijú na zlepšenie kvality a služieb našej webovej stránky alebo aplikácie pomocou analýzy správania našich používateľov.

 

Účet

Ak si na našej webovej stránke alebo v našej aplikácii vytvoríte účet, môžeme vás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ako je napríklad: meno, poštová adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o kreditnej karte, fakturačná a doručovacia adresa, záujem o určité produkty/služby (dobrovoľné), žiadosť o prijímanie marketingových e-mailov (dobrovoľné). Spoločnosť EMG Care s.r.o. spracúva tieto osobné údaje na účely poskytovania funkcionalít účtu a poskytovania našich marketingových  materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a na analýzu vašich záujmov pre marketingové účely. 

 

Objednávky produktov a poskytovanie vzoriek

Ak si objednáte produkt prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácie, spoločnosť EMG Care s.r.o. zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobné údaje: údaje o vašom účte, typ a množstvo produktu, kúpnu cenu, dátum objednávky, stav objednávky, vrátenie produktov, požiadavky na starostlivosť o zákazníkov. Spoločnosť EMG Care s.r.o. spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktov, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajobu, stanovenie a uplatňovanie právnych nárokov a marketingu na mieru.

V prípade, ak si želáte dostávať informácie o našich produktoch, potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak tiež označíte políčko pre kontaktovanie za účelom informovania o marketingových aktivitách spoločnosti EMG Care s.r.o., beriete na vedomie, že Vaše údaje budú spracúvané na tento účel a prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov môžete dostávať informácie o aktuálnych marketingových aktivitách.

Ak sa ako užívateľ rozhodnete  poskytnúť súhlas so spracúvaním svojich osobných na niektorý konkrétny účel, takéto poskytnutie súhlasu je dobrovoľné. 

 

Súťaže

Ak sa zúčastňujete súťaže, spoločnosť EMG Care s.r.o. zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobné údaje: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, dátum vstupu, zvolenie vás víťazom, cenu, odpoveď na kvíz. Spoločnosť EMG Care s.r.o. spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie súťaže, informovania víťaza, doručenia ceny víťazovi, uskutočnenia podujatia a marketingu. 

Údaje o zdravotnom stave

Ak si objednáte nejaké produkty, môže spoločnosť EMG Care s.r.o. zhromažďovať a spracúvať aj informácie o vašom zdravotnom stave vyplývajúce z objednávky produktu. Údaje o zdravotnom stave sú citlivé údaje v zmysle GDPR a spoločnosť EMG Care s.r.o. podniká všetky kroky na ochranu takýchto citlivých údajov podľa právnych požiadaviek. V prípade vášho súhlasu spoločnosť EMG Care s.r.o. zhromažďuje a spracúva údaje o vašom zdravotnom stave iba na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktov, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajoby, stanovenia a uplatňovania právnych nárokov a marketingu na mieru. 

 

2. Tretie strany

Prevod poskytovateľom služieb

Spoločnosť EMG Care s.r.o. môže zaangažovať externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov spoločnosti EMG Care s.r.o., aby EMG Care s.r.o. poskytovali určité služby, ako napríklad poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia marketingových služieb alebo poskytovatelia služieb podpory IT a iným . Pri poskytovaní takýchto služieb môžu mať externí poskytovatelia služieb prístup k vašim osobných údajom, alebo ich môžu spracúvať.

Požadujeme od týchto externých poskytovateľov služieb, aby zaviedli a uplatňovali  bezpečnostné záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti vašich osobných údajov. 

 

Ostatní príjemcovia

Spoločnosť EMG Care s.r.o. môže v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov odovzdať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom, právnym poradcom, externým konzultantom alebo obchodným partnerom. V prípade fúzie alebo akvizície môžu byť osobné údaje prevedené na tretie strany, ktoré sú zapojené do fúzie alebo akvizície.

 

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo prijímame, sa môžu prenášať a spracúvať príjemcami, ktorí sa nachádzajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) alebo mimo EHP. Medzi tieto krajiny patria krajiny vymenované na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov z hľadiska európskeho práva ochrany osobných údajov. Príjemcovia v USA sú čiastočne certifikovaní v rámci štítu súkromia na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield), a preto sa uznáva, že poskytujú primeranú ochranu osobných údajov z pohľadu európskeho práva ochrany osobných údajov. Iní príjemcovia môžu mať sídlo v iných krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany z hľadiska európskeho práva ochrany osobných údajov. Spoločnosť EMG Care s.r.o. prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že prenosy údajov mimo EHP sú primerane chránené podľa požiadaviek príslušného zákona na ochranu osobných údajov. Pokiaľ ide o prenosy do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prenos založíme na primeraných zárukách, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo orgánom dohľadu, schválený kódex správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu alebo schválené certifikačné mechanizmy spolu so  záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu. Môžete požiadať o kópiu týchto vhodných bezpečnostných opatrení tak, že sa na nás obrátite, ako je nižšie uvedené v ods. 7 (Kontaktujte nás).

  

3. Právny základ pre spracúvanie

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme vykonávať na tomto právnom základe:

 

Poskytli ste súhlas so spracúvaním svojich údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; 

Spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy;

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame;

Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo na ochranu životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby;

Spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej  moci, ktorú sme získali;

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď sú týmto záujmom nadradené vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak ste dieťa;

Iný uplatňovaný právny základ pre spracúvanie údajov, najmä ustanovenia stanovené v právnych predpisoch členských štátov;

 

Spracúvanie vašich citlivých osobných údajov môžeme vykonávať na nasledujúcom právnom základe:

 

Poskytli ste svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich citlivých osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;

Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia záväzkov a uplatňovanie osobitných práv spoločnosti EMG Care s.r.o. alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany;

Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré subjekt údajov zjavne zverejnil;

Spracúvanie je nevyhnutné na stanovenie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo vždy v prípade, keď súdy konajú na základe ich súdnej právomoci;

 

Poskytovanie vašich osobných údajov môže byť vyžadované na základe zákona alebo zmluvným záväzkom alebo je potrebné na uzavretie zmluvy s nami alebo na to, aby ste prijímali naše služby/produkty podľa vašich požiadaviek alebo je jednoducho pre vás dobrovoľné.

Neposkytnutie vašich osobných údajov môže viesť k nevýhodám, napr. možno nebudete môcť dostávať určité produkty a služby. Ak však nie je uvedené inak, neposkytnutie vašich osobných údajov nebude mať pre vás žiadne následky.

 

4. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

Ak ste vyjadrili svoj súhlas s určitým spracúvaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcna. Okrem toho môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov, vrátane používania na účely priameho marketingu  bez toho, že by vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos v súlade so základnými tarifami.

V súlade s platným zákonom o ochrane údajov môžete mať právo i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom, (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov, (iii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, (iv) požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, v) požadovať prenositeľnosť vašich údajov, vi) namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (vrátane námietok voči profilovaniu), a (vii) namietať proti automatizovanému robeniu rozhodnutí (vrátane profilovania). 

 

Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika a zároveň, pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov. 

 

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás, ako je nižšie uvedené v ods. 7 (Kontaktujte nás). 

 

5. Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania

Táto webová stránka alebo aplikácia používa súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

 

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a produktov. Po skončení nášho vzťahu buď vymažeme vaše osobné údaje alebo ich budeme anonymizovať, pokiaľ sa neuplatňujú zákonné požiadavky na uchovávanie údajov (napríklad na daňové účely). Vaše kontaktné údaje a záujem o naše produkty alebo služby môžeme uchovávať dlhší čas, ak vám spoločnosť EMG Care s.r.o. môže posielať marketingové materiály. Tiež môžeme byť podľa platných právnych predpisov povinní uchovať niektoré z vašich osobných údajov 10 rokov po príslušnom zdaňovacom roku. Môžeme tiež uchovávať vaše osobné údaje po skončení zmluvného vzťahu, ak sú vaše osobné údaje potrebné na dodržanie iných platných zákonov alebo ak potrebujeme vaše osobné údaje na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku na základe opodstatnenej potreby informovanosti. V maximálnej možnej miere obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na takéto obmedzené účely po ukončení zmluvného vzťahu.

 

7. Oznámenie o spracovaní osobných údajov pre osoby, ktoré si objednali vzorky produktov značiek ktoré poskytujeme, prostredníctvom infolinky, alebo ktoré jej prostredníctvom vzniesli otázku

 

Ak sa obrátite na našu infolinku alebo info@emgcare.eu, bude spoločnosť EMG Care s.r.o. Slovakia s.r.o, so sídlom Pokroku 336, Betliar O49 21, IČO 45279152,  zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., odd. Sro, vložka č. 25616/V, (ďalej len "EMG Care s.r.o.") spracovávať ako správca osobných údajov niektoré Vaše osobné údaje, ktoré jej poskytnete podľa okolností buď v súvislosti s Vašim dotazom alebo v súvislosti s Vašou objednávkou vzorky inkontinenčnej pomôcky nami poskytovaných značiek.

 

Za účelom vybavenia Vašej objednávky vzoriek inkontinenčných pomôcok nami poskytovaných značiek bude spoločnosť EMG Care s.r.o. v spolupráci s ďalšími spracovateľmi spracovávať údaje o Vašom mene, priezvisku. Na účely vybavenia Vášho dotazu alebo požiadavky bude spoločnosť EMG Care s.r.o. v spolupráci s ďalšími spracovateľmi spracovávať údaje, ktoré jej v tejto súvislosti telefonicky poskytnete, najmä údaje o Vašom mene, priezvisku a prípadne údaje o Vašej doručovacej adrese, e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle, na ktoré Vám bude prípadne dodatočne zaslaná alebo oznámená odpoveď na Vašu otázku.

Tieto osobné údaje spoločnosť EMG Care s.r.o. spracováva v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (tzv. GDPR), a to na vybavenie Vašej objednávky alebo Vášho dotazu, za účelom dodržiavania povinností uložených spoločnosti EMG Care s.r.o. právnymi predpismi a za účelom dosiahnutia jej legitímnych záujmov, a to po dobu trvania uvedených účelov, najdlhšie však po dobu stanovenú právnymi predpismi.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť EMG Care s.r.o. spracováva, a právo požadovať ich opravu, vymazanie či obmedzenie ich spracovania, ako aj právo na ich prenositeľnosť.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť EMG Care s.r.o. vykonáva za účelom naplnenia legitímneho záujmu, máte právo podať námietku.

Svoje práva môžete uplatniť odoslaním žiadosti na adresu uvedenú v sekcii Kontaktuje nás. Na túto adresu môžete smerovať tiež všetky otázky a sťažnosti, ktoré sa týkajú spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou EMG Care s.r.o..

Sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov môžete podať tiež na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

8. Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: EMG Care s.r.o., Pokroku 336, Betliar alebo na infolinke 0910 12 12 12 cez kontaktný formulár alebo na mail info@emgcare.eu

© 2024 EMG Care / Všeobecné vyhlásenie / Ochrana osobných údajov / Design by SIXNET