produkty obsahujú:
aloe vera, čierne ríbezle a extract ambiaty

Podmienky ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci spoločnosti EMG Care, s.r.o., Pokroku 336, 049 21 Betliar, IČO: 45279152, IČ DPH: SK2022932604, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 25616/V (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na čísle: 0910 12 12 12, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@emgcare.eu,  resp. poštou na adresu nášho sídla. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Inetrnú smernicu spoločnosti EMG Care, s.r.o., upravujúcu správanie spoločnosti EMG Care, s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov.  S predmetnou smernicou sa môžete oboznámiť v priestoroch nášho sídla.  

 

Prečo spracúvame osobné údaje?  Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli s našimi zákazníkmi uzatvárať zmluvné vzťahy; plniť zákonné a zmluvné povinnosti; a chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb

 

  Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Kategórie účelov spracúvania

Právny základ

Súvisiace predpisy

Uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkmi pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Občiansky zákonník

Uzatváranie iných zmluvných vzťahov ako so zákazníkmi pri vykonávaní podnikateľskej činnosti

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

 

Občiansky zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov a ďalšie predpisy

 

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

 

Občiansky zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov, ďalšie predpisy,

GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem spoločnosti EMG Care, s.r.o. alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR

GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Zákonník práce, a ďalšie predpisy

 

 

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov? Oprávneným záujmom, ktorý sledujeme pri spracúvaní osobných údajov, je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?  Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len našim povereným zamestnancom, a to v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?  Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Počas trvania zmluvného vzťahu prevádzkovateľa s dotknutou osobou a do uplynutia lehôt na prípadné uplatňovanie si vzájomných zákonných a zmluvných nárokov.

 

 Ako o Vás získavame osobné údaje?  Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Získanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?  

 

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

 

 

Ako zákazník máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, právo na

 

Ako zákazník  máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, a to  za podmienok stanovených v GDPR.

 

Spracúvanie súborov cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. My nezískavavame informácie od návštevníkov webovej stránky http://www.emgcare.eu/ interakciou s webovým prehliadačom návštevníka webstránky a/alebo používaním súborov cookies (ako napr. IP adresa, operačný systém, čas navštívenia webstránky, geografická poloha, zobrazený obsah, história predchádzajúceho obsahu, a pod.), a teda neukladáme ani nezískavame prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, Naša webstránka http://www.emgcare.eu/ zbiera len základné anonymné údaje o počte navštívení, čase a geografickej polohe bez primeranej pravdepodobnosti použitia prostriedkov spoločnosti EMG Care, s.r.o. alebo tretej strany na identifikáciu fyzickej osoby (t.j. bez praktickej možnosti priradenia týchto informácií ku konkrétnym fyzickým osobám), v dôsledku čoho nejde o spracúvanie osobných údajov. Ukladaniu súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. 

© 2023 EMG Care / Všeobecné vyhlásenie / Ochrana osobných údajov / Design by SIXNET